Lidzbark.pl
Najnowsze przetargi

Najnowsze przetargi

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 5 działek budowlanychnr nr 3/2; 3/3; 3/4; 3/5 i 3/16 przy ul.Stefana Batorego i Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz. 518 z późniejszymi zmianami) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz.1490)  

BURMISTRZ  LIDZBARKA o  g  ł  a  s  z  a I przetarg ustny nieograniczony

  na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Lidzbark, położonych w Lidzbarku przy ulicy Stefana Batorego i Kazimierza Jagiellończyka, na nowo powstającym osiedlu budownictwa jednorodzinnego (teren uzbrojony w sieć wodociągową i kanalizacyjną) ok. 50m od drogi wojewódzkiej nr 544 Lidzbark-Brodnica, w bliskim sąsiedztwie lasu i jeziora, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr EL1D/00016091/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obręb 1 mapa 2 jako działki nr nr:
 • 3/2 o pow.  1445 m2   -  cena wywoławcza - 58.500,00 zł ,   wadium  -  5.850,- zł,
 • 3/3 o pow.  1457 m2   -  cena wywoławcza - 59.000,00 zł ,   wadium  -  5.900,-zł,
 • 3/4 o pow.  1227m2    -  cena wywoławcza -  49.900,00 zł ,  wadium  -  4.990,- zł,
 • 3/5 o pow.  1232m2    -  cena wywoławcza -  50.000,00 zł ,  wadium   -  5.000,- zł,
 • 3/16 o pow.  1225m2    -  cena wywoławcza  -  49.800,00 zł ,  wadium  -  4.980,- zł,
  Nieruchomości nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie są obciążone żadnymi prawami. Do ceny netto uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (wg stawki obowiązującej w dniu zbycia). Przetarg odbędzie się w dniu 06 lipca 2015r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ul. Sądowej 21, sala nr 10. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału oraz wpłata wadium na poszczególną działkę najpóźniej do dnia  29 czerwca 2015r.przelewem na rachunek Gminy Lidzbark nr 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042  w BS w Działdowie z/s w  Lidzbarku (za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na konto urzędu) oraz okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości a w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej podlegających rejestracji – a k t u a l n e g o wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw i dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Kwota wadium wniesiona przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości po doliczeniu obowiązującego podatku VAT w wysokości 23% płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości. Na sprzedaż działek nr nr 3/10 i 3/16 przeprowadzonych zostało wcześniej siedem przetargów ustnych nieograniczonych, w dniach: 15.12.2008r, 22.04.2009r, 15.10.2009r, 10.08.2010r,  20.10.2010r, 28.06.2012r, 20.09.2012r zaś na działki nr nr 3/2 - 3/9 cztery przetargi ustne nieograniczone w dniach: 10.08.2010r, 20.10.2010r, 28.06.2012r. i 20.09.2012r, które zakończyły się wynikiem negatywnym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel.(23) 6961502 lub 6961505 wew. 136, oraz na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl  i  www.bip.umig.lidzbark.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych  powodów.

BURMISTRZ  LIDZBARKA

          Maciej Sitarek

Załączniki
Załacznik Nr 1 -Zgłoszenie udziału w przetargu 
Załacznik Nr 2 - O-wiadczenie uczestnika przetargu 
WARUNKI I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - dz. ul.St.Batorego (na 06.07.2015)
Batorego Jagiellonczyka 2015 zdjecie lotnicze Batorego Jagiellonczyka mapa do przetargu z powierzchniami 2015

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, działki nr nr 74/5 i 75 we wsi Biernaty gm.Lidzbark

O G Ł O S Z E N I E    0   P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz.21490).  

BURMISTRZ  LIDZBARKA

o  g  ł  a  s  z  a

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Lidzbark, położonych we wsi Biernaty gmina Lidzbark, zapisanych w księgach wieczystych KW Nr EL1D/00018534/3 i KW EL1D/00036172/9. Według obowiązującego do dnia 31.12.2002r. planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark, nieruchomości położone były w terenie przeznaczonym pod uprawy rolne. Ustalenia dotyczące przeznaczenia w/w działek są takie same w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark. Nieruchomość nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie są obciążone żadnymi prawami. 1)     Działka nr 74/5  o powierzchni 0,69 ha – cena wywoławcza :     8.000,00 zł  – wadium: 800,00zł 2)     Działka nr 75     o powierzchni 2,05 ha – cena wywoławcza :   22.000,00 zł  – wadium: 2.200,00zł SPRZEDAŻ PRZEDMIOTOWYCH NIERUCHOMOŚCI ZWOLNIONA Z PODATKU VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 01 lipca 2015r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21,  sala nr 10 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału oraz wpłata wadium w terminie do dnia 24 czerwca 2015r. przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Lidzbark nr 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z/s w Lidzbarku (wymóg ten zostanie  spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Gminy), lub gotówką w kasie Urzędu - do godz. 14 00. oraz okazanie:
 • dowodu wpłaty wadium
 • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - a k t u a l n e g o wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Aktualność wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego winna być potwierdzona przez sąd.   Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem w Banku Spółdzielczym w Działdowie z/s w Lidzbarku. Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej  nieruchomości  płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości. Na sprzedaż działek nr nr 74/5 i 75 w obrębie Biernaty, gmina Lidzbark przeprowadzony został wczesniej I przetarg ustny nieograniczony w dniu 19 maja 2015r., który zakończył się wynikiem negatywnym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (0-23 ) 6961502 lub 6961505 wew. 136 , oraz na stronie internetowej miasta Lidzbark www.lidzbark.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia  uzasadnionych  powodów.

                BURMISTRZ    LIDZBARKA

Maciej Sitarek

Załączniki

Załacznik Nr 1 -Zgłoszenie udziału w przetargu
Załacznik Nr 2 - O-wiadczenie uczestnika przetargu
Warunki II przetargu na działki 74-5 i 75 w Biernaach

 

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 66 we wsi Zdrojek gm.Lidzbark

O G Ł O S Z E N I E    0   P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz.21490).  

BURMISTRZ  LIDZBARKA

o  g  ł  a  s  z  a

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej we wsi Zdrojek gmina Lidzbark, oznaczonej  w  operacie ewidencji gruntów  obrębu Zdrojek  jako działka nr 66 o powierzchni 0.0881 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr EL1D/00026840/0. Według obowiązującego do dnia 31.12.2002r. planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark, nieruchomość położona była w terenie przeznaczonym pod zabudowę zagrodową. Ustalenia dotyczące przeznaczenia działki są takie same w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami. CENA WYWOŁAWCZA  -   5.000,00 zł (netto) Wadium         -     500,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (wg stawki obowiązującej w dniu zbycia). Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2015r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21,  sala nr 10 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału oraz wpłata wadium w terminie do dnia  25 czerwca 2015r. przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku nr 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z/s w Lidzbarku (wymóg ten zostanie  spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Urzędu), lub gotówką w kasie Urzędu - do godz. 14 00. oraz okazanie:
 • dowodu wpłaty wadium
 • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - a k t u a l n e g o wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Aktualność wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego winna być potwierdzona przez sąd. Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem w Banku Spółdzielczym w Działdowie z/s w Lidzbarku. Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej  nieruchomości  po doliczeniu obowiązującego podatku VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości. Na sprzedaż działki nr 66 w obrębie Zdrojek, gmina Lidzbark przeprowadzony został wcześniej I przetarg ustny nieograniczony w dniu 16 kwietnia 2015r., który zakończył się wynikiem negatywnym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (0-23 ) 6961502 lub 6961505 wew. 136 , oraz na stronie internetowej miasta Lidzbark www.lidzbark.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia  uzasadnionych  powodów.

                BURMISTRZ    LIDZBARKA

Maciej Sitarek

Załączniki

Załacznik Nr 1 -Zgłoszenie udziału w przetargu
Załacznik Nr 2 - O-wiadczenie uczestnika przetargu
Warunki II przetargu na działkę 66 w Zdrojku

 

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 1136 przy ul.Rejtana w Lidzbarku

O G Ł O S Z E N I E    0   P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz.21490).  

BURMISTRZ  LIDZBARKA

o  g  ł  a  s  z  a

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej w Lidzbarku przy ulicy Rejtana na osiedlu budownictwa jednorodzinnego z dostępem do drogi publicznej i mediów, oznaczonej  w  operacie ewidencji  gruntów  miasta Lidzbark obręb 2  jako działka nr 1136 o powierzchni 0.0856 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr EL1D/00015281/3. Według obowiązującego do dnia 31.12.2002r. planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark, nieruchomość położona była w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Ustalenia dotyczące przeznaczenia działki są takie same w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami. CENA WYWOŁAWCZA  -   40.650,00 zł (netto) Wadium         -     4.100,00 zł   Do ceny netto uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (wg stawki obowiązującej w dniu zbycia). Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2015r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21,  sala nr 10 Warunkiem udziału w przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału oraz wpłata wadium w terminie do dnia 25 czerwca 2015r. przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Lidzbark nr 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z/s w Lidzbarku (wymóg ten zostanie  spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Gminy), lub gotówką w kasie Urzędu - do godz. 14 00. oraz okazanie:  
 • dowodu wpłaty wadium
 • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - a k t u a l n e g o wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Aktualność wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego winna być potwierdzona przez sąd. Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem w Banku Spółdzielczym w Działdowie z/s w Lidzbarku. Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej  nieruchomości  po doliczeniu obowiązującego podatku VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości. Na sprzedaż działki nr 1136 w obrębie 2 m.Lidzbark, przeprowadzony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 20 kwietnia 2015r., który zakończył się wynikiem negatywnym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (0-23 ) 6961502 lub 6961505 wew. 136 , oraz na stronie internetowej miasta Lidzbark www.lidzbark.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia  uzasadnionych  powodów.

                BURMISTRZ    LIDZBARKA

Maciej Sitarek

 

Załączniki

Załacznik Nr 1 -Zgłoszenie udziału w przetargu
Załacznik Nr 2 - O-wiadczenie uczestnika przetargu
WARUNKI II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO- dz. 1136

 

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej hydroforni, działki nr 65 we wsi Cibórz gm.Lidzbark

O G Ł O S Z E N I E    0   P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz.21490).  

BURMISTRZ  LIDZBARKA

o  g  ł  a  s  z  a

I przetarg ustny nieograniczony

  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej hydroforni, stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej we wsi Cibórz gmina Lidzbark, oznaczonej  w operacie ewidencji  gruntów  obrębu Cibórz jako działka nr 65 o powierzchni 0.16 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr EL1D/00027928/8. Według obowiązującego do dnia 31.12.2002r. planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark, nieruchomość  stanowiła teren istniejącej stacji hydroforowej. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark działka położona jest w terenach zabudowanych. Przedmiotowa działka znajduje się w obszarze Welskiego Parku Krajobrazowego, w związku z tym zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.09.2005r. w/s Welskiego Parku Krajobrazowego, wprowadza się następujące zakazy: lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.   CENA WYWOŁAWCZA      -   29.100,00 zł (netto) Wadium           -     2.910,00 zł   Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT (wg stawki obowiązującej w dniu zbycia). Przetarg odbędzie się w dniu 03 lipca 2015r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21,  sala nr 10 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału oraz wpłata wadium w terminie do dnia 26 czerwca 2015r.   przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Lidzbark nr 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z/s w Lidzbarku (wymóg ten zostanie  spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Gminy), lub gotówką w kasie Urzędu - do godz. 14 00. oraz okazanie:  
 • dowodu wpłaty wadium
 • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - a k t u a l n e g o wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Aktualność wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego winna być potwierdzona przez sąd. Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się natychmiast po zakończeniu przetargu. Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości po doliczeniu obowiązującego podatku VAT, płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości. Na sprzedaż działki nr 65 w obrębie Cibórz, gmina Lidzbark przeprowadzony został wcześniej I przetarg ustny nieograniczony w dniu 17 grudnia 2013r., który zakończył się wynikiem negatywnym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (0-23 ) 6961502 lub 6961505 wew. 136 , oraz na stronie internetowej miasta Lidzbark www.lidzbark.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych  powodów.

                BURMISTRZ    LIDZBARKA

Maciej Sitarek

Załączniki

Załacznik Nr 1 -Zgłoszenie udziału w przetargu
Załacznik Nr 2 - O-wiadczenie uczestnika przetargu
Warunki I przetargu na działkę 65 w Ciborzu

 

II Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 780/13 przy ul.Okopowej w Lidzbarku

O G Ł O S Z E N I E    0   P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz.21490).  

BURMISTRZ  LIDZBARKA

o  g  ł  a  s  z  a

II przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lidzbarku przy ulicy Okopowej oznaczonej w ewidencji gruntów na mapie 2, obręb 2, jako działka nr 780/13 o powierzchni 0.0131 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr EL1D/00016080/1 przeznaczonej pod budowę mieszkaniową jednorodzinną  z dopuszczeniem usług. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej oraz znajduje się studzienka kanalizacyjna. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań. Nieruchomość będzie obciążona nieodpłatna służebnością przesyłu na rzecz Gminy Lidzbark, na czas nieoznaczony.          CENA WYWOŁAWCZA  -  5.300,00 zł                                 Wadium   -     530,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (wg stawki obowiązującej w dniu zbycia). Przetarg odbędzie się w dniu 03 lipca 2015r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21,  sala nr 10 Przetarg ograniczony! W przetargu tym mogą brać udział jedynie osoby będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do działek oznaczonych numerami: 783, 784 i 785 bezpośrednio przyległych do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, gdyż położenie tej nieruchomości oraz normatyw uniemożliwia jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości, a jedynie na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy pokój nr 19 (II piętro) dowody potwierdzające spełnienie w/w warunku (dokument potwierdzający prawo własności lub inny tytuł prawny do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu tj.: odpis aktu notarialnego lub zawiadomienie o wpisie w księdze wieczystej bądź też odpis z księgi wieczystej lub inne) w ciągu 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. najpóźniej do dnia 26 czerwca 2015r. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w dniu 30 czerwca 2015r. Ponadto warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 26 czerwca 2015r. przelewem na rachunek Gminy Lidzbark nr 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z/s w Lidzbarku (za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Gminy) lub w kasie urzędu do godz. 1400 Wadium zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Na sprzedaż działki nr 780/13 w obrębie 2 m.Lidzbark, przeprowadzony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 30 kwietnia 2015r., który zakończył się wynikiem negatywnym. Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel.(0-23) 6961502 lub 6961505 wew. 136, oraz na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl  i  www.bip.umig.lidzbark.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia  uzasadnionych powodów.

BURMISTRZ    LIDZBARKA

Maciej Sitarek

 

Załączniki

Załacznik Nr 1 -Zgłoszenie udziału w przetargu
Załacznik Nr 2 - O-wiadczenie uczestnika przetargu
 WARUNKI II PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO- dz. 780 -13

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej