Lidzbark.pl
„NIEBIESKO-ZIELONE GRANTY DLA WARMII I MAZUR” w gminie Lidzbark

„NIEBIESKO-ZIELONE GRANTY DLA WARMII I MAZUR” w gminie Lidzbark

Ideą przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych i ochrony oraz tworzenia zieleni na terenach zabudowanych, ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów wiejskich, poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z produkcji ciepła (np. przez zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej).

Projekt ma wpływ na poprawę stanu środowiska i jednocześnie wpisuje się w cele Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030 - ochrona klimatu i jakości powietrza oraz zasoby przyrodnicze.

Spośród 31 wniosków złożonych przez gminy z województwa warmińsko- mazurskiego na kwotę ponad 750 tys. zł, sejmik województwa podjął decyzję o wsparciu 20 gmin o łącznej wysokości 500 tys. zł.

Gmina Lidzbark otrzymała dofinansowanie na zadanie „Zagospodarowanie działki nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku” – kwota dotacji wyniosła 30 000,00 zł.