Lidzbark.pl

O G Ł O S Z E N I E 0 P R Z E T A R G A C H

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 80/1 we wsi Glinki gm.Lidzbark

O G Ł O S Z E N I E    0   P R Z E T A R G U 

BURMISTRZ  LIDZBARKA

o  g  ł  a  s  z  a

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej we wsi Glinki gmina Lidzbark, oznaczonej  w  operacie ewidencji  gruntów  obrębu Nowy Zieluń jako działka nr 80/1 o powierzchni 0.0900 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr EL1D/00036871/9. Według obowiązującego do dnia 31.12.2002r. planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark, nieruchomość położona była w terenie przeznaczonym pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalenia dotyczące przeznaczenia działki są takie same w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.   CENA WYWOŁAWCZA      -   9.800,00 zł (netto)   Wadium           -      980,00 zł   Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT (wg stawki obowiązującej w dniu zbycia). Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2015r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21,  sala nr 10 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 10 kwietnia 2015r.   przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku nr 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w BS Działdowo zs. w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Urzędu), lub gotówką w kasie Urzędu - do godz. 14 00. oraz okazanie:  
  • dowodu wpłaty wadium
  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
  • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - a k t u a l n e g o wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Aktualność wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego winna być potwierdzona przez sąd. Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się natychmiast po zakończeniu przetargu. Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości po doliczeniu obowiązującego podatku VAT, płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości. Na sprzedaż działki numer 80/1 w obrębie Nowy Zieluń (miejscowość: Glinki), gmina Lidzbark przeprowadzone zostały wcześniej dwa przetargi ustne nieograniczone: w dniu 14 stycznia 2011r. oraz w dniu 29 maja 2013r., które zakończyły się wynikiem negatywnym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (0-23 ) 6961502 lub 6961505 wew. 136 , oraz na stronie internetowej miasta Lidzbark www.lidzbark.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych  powodów.

                BURMISTRZ    LIDZBARKA

Maciej Sitarek

Załączniki

Załacznik Nr 2 - Oświadczenie uczestnika przetargu (14.7kB) Zapisz dokument
warunki przetargu na dz.80-1 Nowy Zieluń (19kB) Zapisz dokument
Załacznik Nr 1 -Zgłoszenie udziału w przetargu (15.6kB) Zapisz dokument

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 66 we wsi Zdrojek gm.Lidzbark

O G Ł O S Z E N I E    0   P R Z E T A R G U 

BURMISTRZ  LIDZBARKA

o  g  ł  a  s  z  a

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej we wsi Zdrojek gmina Lidzbark, oznaczonej  w  operacie ewidencji gruntów  obrębu Zdrojek  jako działka nr 66 o powierzchni 0.0881 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr EL1D/00026840/0. Według obowiązującego do dnia 31.12.2002r. planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark, nieruchomość położona była w terenie przeznaczonym pod zabudowę zagrodową. Ustalenia dotyczące przeznaczenia działki są takie same w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.   CENA WYWOŁAWCZA  -   10.220,00 zł (netto)   Wadium         -     1.022,00 zł   Do ceny netto uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (wg stawki obowiązującej w dniu zbycia) Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21,  sala nr 10 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia   09 kwietnia 2015r. przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku nr 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z/s w Lidzbarku (wymóg ten zostanie  spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Urzędu), lub gotówką w kasie Urzędu - do godz. 14 00.   oraz okazanie:  
  • dowodu wpłaty wadium
  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
  • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - a k t u a l n e g o wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Aktualność wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego winna być potwierdzona przez sąd. Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem w Banku Spółdzielczym w Działdowie z/s w Lidzbarku. Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej  nieruchomości  po doliczeniu obowiązującego podatku VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (0-23 ) 6961502 lub 6961505 wew. 136 , oraz na stronie internetowej miasta Lidzbark www.lidzbark.pl     Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia  uzasadnionych  powodów.

                BURMISTRZ    LIDZBARKA

Maciej Sitarek

Załączniki

Załacznik Nr 2 - Oświadczenie uczestnika przetargu (14.7kB) Zapisz dokument
warunki przetargu na działkę 66 w Zdrojku (19.4kB) Zapisz dokument
Załacznik Nr 1 -Zgłoszenie udziału w przetargu (15.6kB) Zapisz dokument

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 1136 przy ul.Rejtana w Lidzbarku

O G Ł O S Z E N I E    0   P R Z E T A R G U

BURMISTRZ  LIDZBARKA

o  g  ł  a  s  z  a

I przetarg ustny nieograniczony

  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej w Lidzbarku przy ulicy Rejtana na osiedlu budownictwa jednorodzinnego z dostępem do drogi publicznej i mediów, oznaczonej  w  operacie ewidencji  gruntów  miasta Lidzbark obręb 2  jako działka nr 1136 o powierzchni 0.0856 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr EL1D/00015281/3. Według obowiązującego do dnia 31.12.2002r. planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark, nieruchomość położona była w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Ustalenia dotyczące przeznaczenia działki są takie same w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.     CENA WYWOŁAWCZA  -   54.800,00 zł (netto)   Wadium         -     5.480,00 zł   Do ceny netto uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (wg stawki obowiązującej w dniu zbycia). Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21,  sala nr 10 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia   14 kwietnia 2015r. przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku nr 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z/s w Lidzbarku (wymóg ten zostanie  spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Urzędu), lub gotówką w kasie Urzędu - do godz. 14 00.   oraz okazanie:  
  • dowodu wpłaty wadium
  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
  • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - a k t u a l n e g o wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Aktualność wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego winna być potwierdzona przez sąd. Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem w Banku Spółdzielczym w Działdowie z/s w Lidzbarku. Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej  nieruchomości  po doliczeniu obowiązującego podatku VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (0-23 ) 6961502 lub 6961505 wew. 136 , oraz na stronie internetowej miasta Lidzbark www.lidzbark.pl   Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia  uzasadnionych  powodów.

                BURMISTRZ    LIDZBARKA

Maciej Sitarek

Załączniki

WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO- dz.1136 (18.4kB) Zapisz dokument
Załacznik Nr 1 -Zgłoszenie udziału w przetargu (15.6kB) Zapisz dokument
Załacznik Nr 2 - Oświadczenie uczestnika przetargu (14.7kB) Zapisz dokument

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej