Lidzbark.pl
O G Ł O S Z E N I E    o   P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E    o   P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E    o   P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2018r, poz. 121 z późn.zm.) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz.1490)

 

BURMISTRZ  LIDZBARKA

o  g  ł  a s  z  a

I Przetarg ustny nieograniczony 

na wynajem niżej wymienionych lokali użytkowych znajdujących się w budynku Przychodni Zdrowia przy ulicy Brzozowej 10 w Lidzbarku, usytuowanym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów m.Lidzbark w obrębie 2 numerem 292/1 o powierzchni 0,3585ha, zapisanej w księdze wieczystej KW EL1D/00026790/4, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, na okres do 3 lat.  
  1. Lokalu użytkowego na parterze budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku składającego się z jednego pomieszczenia o powierzchni 12,92 m2 oznaczonego na załączniku graficznym (24), wyposażonego w instalację elektryczną i instalację wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania
         WYWOŁAWCZY  czynsz miesięczny  -  260,00 zł (netto),            Wadium    -     150,00 zł
  1. Lokalu użytkowego na piętrze budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku składającego się z jednego pomieszczenia o powierzchni 12,14 m2 oznaczonego na załączniku graficznym (7), wyposażonego w instalację elektryczną i instalację wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania
         WYWOŁAWCZY  czynsz miesięczny  -  250,00 zł (netto),            Wadium    -     150,00 zł Do wylicytowanego miesięcznego czynszu najmu doliczony zostanie obowiązujący VAT w wysokości 23% Czynsz nie obejmuje kosztów eksploatacji i utrzymania lokalu (energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych i płynnych), które opłacane są oddzielnie na zasadach określonych w umowie. Lokale nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie są obciążone żadnymi prawami. Ustala się minimalną wysokość postąpienia na kwotę 30,-zł Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2018r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ul. Sądowej 21, sala nr 10. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału wraz z niezbędnymi oświadczeniami  oraz wpłata wadium na poszczególne lokale najpóźniej do dnia 27 lipca 2018r. przelewem na rachunek Gminy Lidzbark nr  07 8215 0006 2001 0000 0941 0042  w BS w Działdowie z/s w  Lidzbarku (za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na konto urzędu) oraz okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości a w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej podlegających rejestracji – a k t u a l n e g o wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw i dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu lokalu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz organizatora przetargu. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone przelewem nie później niż następnego dnia po zakończeniu przetargu. Przystępujący do przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, stanem technicznym lokali oraz projektem umowy. Warunki dzierżawy:
  • Najem obejmuje okres do 3 lat tj. od sierpnia 2018r. do 31 lipca 2021r.
  • Miesięczny czynsz najmu (brutto) uzyskany w przetargu płatny będzie do ostatniego dnia  każdego miesiąca.
Ze stanem technicznym lokali można zapoznać się w dniach 16-20 lipca 2018r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Dodatkowe informacje oraz druk pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu, warunki przetargu i wzór umowy można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel.(23) 6961502 lub 6961505 wew. 136, oraz na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl  i  www.bip.umig.lidzbark.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych  powodów.   BURMISTRZ    LIDZBARKA Maciej Sitarek  

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej