Lidzbark.pl
Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup

Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup

Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna  Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Całkowita wartość projektu wynosi 1 093 644.55 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 926 352.37 zł., wkład własny Beneficjenta w wysokości 176 292,18  zł. 29 września 2017r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup” UZASADNIENIE WYBORU DANEGO ROZWIĄZANIA W ramach projektu Gmina Lidzbark poprawi efektywność energetyczną budynku szkoły podstawowej w Kiełpinach oraz budynku szkoły podstawowej w Słupie poprzez: - ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i stropodachów, - wymianę okien piwnic (Słup), - modernizację instalacji grzewczych - wymiana kotłów na piece na pelet z automatyką pogodową, modernizacja c.o., montaż zaworów termostatycznych - modernizację oświetlenia na energooszczędne typu LED - montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) - pelet. - wymianę wybranych okien i drzwi (Kiełpiny). Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz budynku SP Słup. Zasadniczym celem projektu jest wzrost jakości życia w regionie wsi: Słup i Kiełpiny poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych. Cele szczegółowe:
  • Zmniejszenie zużycia energii w budynkach.
  • Poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów związanych z użytkowaniem
budynków w których mieszczą się szkoły podstawowe.
  • Efektywne wykorzystanie energii cieplnej, poprzez zwiększenie ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie
energetycznym budynku.
  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku.
  • Obniżenie kosztów ogrzewania obiektów.
  • Poprawa warunków użytkowania i estetyki obiektów użyteczności publicznej
Realizacja niniejszego projektu zgodna jest z założeniami dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym.  Projekt jest spójny ze: - Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 - Strategią UE Morza Bałtyckiego. Projekt realizuje także cel główny priorytetu 4c RPO Woj. Warm.-Maz. "Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, ponieważ polega na zwiększeniu efektywności energetycznej, w tym poprzez zastosowanie OZE w budynkach publicznych jakimi są przedmiotowe obiekty. Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020   [caption id="attachment_33587" align="aligncenter" width="1030"] OLYMPUS DIGITAL CAMERA[/caption]    

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej