Lidzbark.pl
Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo – gaśniczy

Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo – gaśniczy

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

,,Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo – gaśniczy

Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 6 – Środowisko przyrodnicze: Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne Całkowita wartość projektu wynosi 711 000,00 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 568 800,00 zł., wkład własny Beneficjenta w wysokości 142 200,00 zł.

Przedmiotem projektu jest doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Planowany do zakupu pojazd to średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu typu MAN TGM ( lub równoważny).

UZASADNIENIE WYBORU DANEGO ROZWIĄZANIA

Dzięki zakupowi wybranego typu średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego będzie możliwe zamontowanie w samochodzie sprzętu, który na dzień dzisiejszy posiada jednostka OSP: sprzęt ochrony osobistej, kombinezony, wodery, aparaty powietrzne, sorbenty 400kg, agregat elektryczny, pompy itd. A w przyszłości doposażenie nowego pojazdu będzie odbywało się sukcesywnie wg normatywu wprowadzanego w KSRG.

Uwzględniony w projekcie pojazd zdolny będzie do poruszania się nie tylko po drogach o twardej nawierzchni, ale także w terenie nieutwardzonym co ma istotne znaczenie w czasie gaszenia pożarów lasów – cecha bardzo ważna dla obszaru gminy Lidzbark.

Wszystkie te cechy pojazdu sprawiają, że jest on rozwiązaniem optymalnym dla odpowiedzi na występujące problemy oraz osiągnięcia celów projektu, gdyż samochód:

  • dostosowany będzie do pracy w trudnych warunkach, w tym w obszarach leśnych,

  • posiadać będzie wiele funkcji oświetlenia, co umożliwi pracę w warunkach niskiej widoczności

  • będzie w stanie pomieścić i przetransportować wszelki niezbędny i wymagany standardami sprzęt do ratownictwa chemicznego i ekologicznego

  • jego konstrukcja będzie odporna na działanie czynników szkodliwych, jak substancje chemiczne, woda, czynnik pianotwórczy

  • umożliwi spełnienie przez OSP normatyw KSRG dla ratownictwa chemicznego

  • uwzględnia rozwiązania ekologiczne dla pojazdów tego typu.

Celem głównym planowanego projektu jest: wzrost zabezpieczenia miasta i gminy Lidzbark przed skutkami klęsk żywiołowych oraz katastrof ekologicznych. Projekt wpisuje się w założenia osi priorytetowej 6, „Środowisko przyrodnicze” i realizuje założenia Działania 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami oraz Poddziałania 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne.

Cele szczegółowe składające się na problem główny to:

1. wzrost efektywności walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi

2. optymalizacja szybkości i skuteczności ratownictwa chemicznego i ekologicznego

3. poprawa poziomu bezpieczeństwa ekologicznego w gminie

4. wzrost stopnia bezpieczeństwa pracy członków OSP

Cele na poziomie operacyjnym:

- poprawa możliwości podejmowania sprawnych specjalistycznych działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego dzięki uzupełnieniu wyposażenia

- wzrost poziomu zabezpieczenia ludności, mienia i środowiska przed skutkami katastrof ekologicznych i klęsk żywiołowych dzięki poprawie w zakresie wyposażenia OSP w Lidzbarku

- wzrost skuteczności działań związanych z zapobieganiem i likwidacją skażeń środowiska oraz umożliwienie dostarczania na miejsce zdarzenia całości niezbędnych narzędzi

- poprawa bezpieczeństwa pracy członków OSP z uwagi na doposażenie w specjalistyczny sprzęt.

Projekt, poprzez odpowiedź na problemy, w dłuższej perspektywie wpłynie na poprawę możliwości efektywności działań ratowniczych w przypadku zdarzeń powodujących zagrożenie środowiska oraz wszelkich destrukcyjnych zdarzeń powstających w komunikacji, mieszkalnictwie, przemyśle, leśnictwie i innych dziedzinach. Biorąc pod uwagę zwiększające się z roku na rok natężenie ruchu pojazdów na drogach, wyjdzie on naprzeciw zagrożeniom występującym na tym obszarze, jak również przyczyniać się będzie do adekwatnego do powagi i częstotliwości występowania zagrożeń naturalnych reagowania oraz ochrony przed niebezpieczeństwem.

Realizacja niniejszego projektu zgodna jest z założeniami dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Projekt wpisuje się w cele następujących dokumentów.

Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025

Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy

Ochotnicza Straż Pożarna w Lidzbarku jest bezpośrednio wpisana w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, jako jednostka uczestnicząca w systemie na poziomie gminnym.

->Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”,

https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/2zwolnienieDSRKzOcenySrodow.pdf

Projekt wpisuje się w założenia dokumentu w zakresie celu głównego: poprawa jakości życia Polaków.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020 – Regiony-miasta, obszary wiejskie Strategiczny cel polityki regionalnej określony w dokumencie to: „Efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym”.

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego woj. warmińsko-mazurskiego do roku 2020

- Celem głównym jest „Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy”.

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/pliki/prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Działdowskiego

Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w cel nadrzędny przedstawiony w strategii, jakim jest: „Zrównoważony rozwój gmin powiatu działdowskiego”.

Projekt wpisuje się ogólne i długofalowe założenie miasta i gminy ujęte w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lidzbark w postaci misji, która stanowi: „Miasto i gmina Lidzbark miejscem oferującym atrakcyjne warunki zamieszkania i pracy oraz różnorodne formy spędzania wolnego czasu, zarówno dla mieszkańców jak i turystów, w oparciu o bogatą i nowoczesną infrastrukturę oraz tradycje kulturowe i walory krajobrazowe Ziemi Lidzbarskiej”.

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Gmina Lidzbark

ul. Sądowa 21

13 – 230 Lidzbark

Tel. 23 69 61 505

www.lidzbark.pl

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej