Lidzbark.pl
Projekt uchwał ANTYSMOGOWYCH - rozpoczęły się konsultacje społeczne

Projekt uchwał ANTYSMOGOWYCH - rozpoczęły się konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konsultacje projektów uchwał w sprawie wprowadzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Zaproszenie do konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, działając na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) w związku z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektów uchwał, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie tych projektów.

Na dokumentację przedmiotowej sprawy składają się:

  1. projekt uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na obszarach miast w województwie warmińsko-mazurskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
  2. projekt uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenach poza obszarami miast w województwie warmińsko-mazurskim, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Każdy ma prawo do zapoznania się z projektami przedmiotowych uchwał oraz do składania uwag i wniosków w postępowaniu mającym na celu opracowanie ww. dokumentów, a ewentualne uwagi i wnioski do projektów można składać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Ochrony Środowiska, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn;
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 17 w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem ww. Departamentu (tel.: 89 512 54 72 i 89 512 54 45, e-mail: t.lewandowski@warmia.mazury.pl i a.nowik@warmia.mazury.pl )
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: dos@warmia.mazury.pl

w terminie do dnia 21 stycznia 2022 r.

Poniżej udostępniony został formularz zgłaszania uwag do ww. projektów uchwał.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia składanych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki:

1. Projekt uchwały antysmogowej dla obszarów miast - projekt uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na obszarach miast w województwie warmińsko-mazurskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;

2. Projekt uchwały antysmogowej dla terenów poza obszarami miast - projekt uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenach poza obszarami miast w województwie warmińsko-mazurskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;

3. Formularz zgłaszania uwag, opinii i wniosków do projektów uchwał.

Źródło - https://bip.warmia.mazury.pl/1929/zarzad-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-oglasza-konsultacje-projektow-uchwal-w-sprawie-wprowadzenia-na-terenie-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-ograniczen-lub-zakazow-w-zakresie-eksploatacji-instalacji-w-ktorych-nastepuje-spalanie-paliw-o-ktorych-mowa-w-art.-96-ustawy-z-dnia-27-kwietnia-2001-r.-prawo-ochrony-srodowiska.html

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej