Lidzbark.pl
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 14.01.2019   OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019 Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 w zakresie Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność przez promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych   Cel ogólny: 3. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej   Cel szczegółowy: 3.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców Przedsięwzięcie: 3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw , rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy   TWORZENIE INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNYCH PRODUKTÓW ROLNYCH
 1. Termin, miejsce i tryb składania wniosków
  Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 28.01.2019 r. do dnia 11.02.2019 r. Wnioski wraz z załącznikami ( 2 egzemplarze) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Złożone wnioski zostają potwierdzone na jego kopiach. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
 1. Formy wsparcia.
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (§2 ust. 1 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.) Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 400 000,00 zł przy czym minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000,00 zł,
 1. Intensywność wsparcia wynosi nie więcej niż:
 • do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lecz nie więcej niż 400 000,00 zł
 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów, lecz nie więcej niż 400 000,00 zł
Pomoc ma charakter pomocy de minimis.
 • Zakres tematyczny operacji
CEL OGÓLNY CEL SZCZEGÓŁOWY PRZEDSIĘWZIĘCIE RODZAJ OPERACJI
3. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej   3.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców 3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw, rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnych produktów rolnych  
 1. Warunki udzielenia wsparcia
Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:
 • zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 • są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków
– na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR. Wyboru operacji dokonuje Rada. Weryfikacja wstępna wniosku i ocena zgodności operacji z LSR i Programem dokonywana jest przez biuro LGD.
 • są zgodne z LSR 2014-2020;
 • spełniają warunki określone dla danego podmiotu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 –
 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
Kryteria wyboru operacji stanowią odrębny załącznik do ogłoszenia o naborze i są dostępne na stronie internetowej www.ssslgd.pl. Uzyskanie minimum 40% punktów możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów.
 1. Informacja o wymaganych dokumentach
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia)oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplan. Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście.
 • Limit środków
 
Rodzaj operacji Limit środków [zł]
Utworzone inkubatory przetwórstwa lokalnych produktów rolnych 400 000,00
 • Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania www.ssslgd.pl, oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl. Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 9.00 - 15.00 tel.: 23 672-13-79, email: info@ssslgd.pl. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca. Załączniki: - Ogłoszenie o naborze nr 1/2019Załącznik nr 1 do naboru nr 1/2019 - Wzór wniosku o dofinasowanie - Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie - Biznesplan - Instrukcja wypełniania biznesplanu - Tabele pomocnicze do biznesplanu - Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiebiorstwa - Lokalne Kryteria Wyboru Operacji    14.01.2019   OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2019   Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 w zakresie wspierania współpracy miedzy podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR Cel ogólny: 1 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowisk a przyrodniczego dla rozwoju obszaru i poprawy warunków życia Cel szczegółowy: 1.1 Rozwój zróżnicowanych form turystyki poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego potencjału Przedsięwzięcie: 1.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej w tym gastronomicznej i noclegowej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki  WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA PARTNERSKIE PODMIOTÓW Z OBASZRU LGD I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 28.01.2019 r. do dnia 11.02.2019 r. Wnioski wraz z załącznikami ( 2 egzemplarze) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Złożone wnioski zostają potwierdzone na jego kopiach. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. II. Formy wsparcia. Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:

1.      Wspierania współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

a)    w ramach krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”, lub b)   w zakresie świadczenie usług turystycznych, lub

c)   w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

Wsparcie jest przyznawane w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dofinansowania oraz intensywność pomocy zgodna z LSR – max. poziom dofinansowania 50 000 zł – 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Pomoc ma charakter pomocy de minimis.    III.   Zakres tematyczny operacji
CEL OGÓLNY CEL SZCZEGÓŁOWY PRZEDSIĘWZIĘCIE RODZAJ OPERACJI
1. Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju obszaru i poprawy warunków życia 1.1 Rozwój zróżnicowanych form turystyki poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego potencjału 1.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej w tym gastronomicznej i noclegowej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki Wspólne przedsięwzięcia partnerskie podmiotów z obszaru LGD w szczególności promujących usługi i produkty lokalne właściwe dla LSR
IV . Warunki udzielenia wsparcia Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:
 1. zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 2. są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków
– na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR. Wyboru operacji dokonuje Rada. Weryfikacja wstępna wniosku i ocena zgodności operacji z LSR i Programem dokonywana jest przez biuro LGD. 3. są zgodne z LSR 2014-2020; 4.spełniają warunki określone dla danego podmiotu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Kryteria wyboru operacji stanowią odrębny załącznik do ogłoszenia o naborze i są dostępne na stronie internetowej www.ssslgd.pl. Uzyskanie minimum 40% punktów możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów. VI.Informacja o wymaganych dokumentach Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia)oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplan. Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście. VII.Limit środków
Rodzaj operacji Limit środków [zł]
Wspólne przedsięwzięcia partnerskie podmiotów z obszaru LGD, w szczególności promujące usługi i produkty lokalne właściwe dla LSR 200 000,00
VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania www.ssslgd.pl, oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl. Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 9.00 - 15.00 tel.: 23 672-13-79, email: info@ssslgd.pl. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.   Załączniki: - Ogłoszenie o naborze nr 2/2019 - Załącznik nr 1 do naboru nr 2/2019 - Wzór wniosku o dofinasowanie - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie - Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania - Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiebiorstwa - Lokalne Kryteria Wyboru Operacji   14.01.2018 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2019   Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 w zakresie Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.   Cel ogólny: 1 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju obszaru i poprawy warunków życia Cel szczegółowy: 1.1 Rozwój zróżnicowanych form turystyki poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego potencjału Przedsięwzięcie: 1.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej w tym gastronomicznej i noclegowej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE BRANŻY TURYSTYCZNEJ    I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków   Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 28.01.2019 r. do dnia 11.02.2019 r. Wnioski wraz z załącznikami ( 2 egzemplarze) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Złożone wnioski zostają potwierdzone na jego kopiach. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. II.Formy wsparcia. Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wsparcie udzielane jest: w formie premii (na podjęcie działalności gospodarczej) Wysokość premii na jedną operację wynosi: 50 000,00 zł Minimalna wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł.   Pomoc ma charakter pomocy de minimis III. Zakres tematyczny operacji
CEL OGÓLNY CEL SZCZEGÓŁOWY PRZEDSIĘWZIĘCIE RODZAJ OPERACJI
1. Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju obszaru i poprawy warunków życia 1.1 Rozwój zróżnicowanych form turystyki poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego potencjału 1.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej w tym gastronomicznej i noclegowej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki Uruchomienie działalności gospodarczej w branży turystycznej
IV. Warunki udzielenia wsparcia Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:
 1. zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 2. są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków
– na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR 2014-2020. 3.są zgodne z LSR 2014-2020; 4. spełniają warunki określone dla danego podmiotu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Kryteria wyboru operacji stanowią odrębny załącznik do ogłoszenia o naborze i są dostępne na stronie internetowej www.ssslgd.pl. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 40% punktów możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów. VI. Informacja o wymaganych dokumentach Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia)oraz wersji elektronicznej (CD), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplan. Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście. VII. Limit środków
Rodzaj operacji Limit środków [zł]
Uruchomienie działalności gospodarczej w branży turystycznej 150 000,00
 VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania www.ssslgd.pl, oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl. Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 9.00 - 15.00 tel.: 23 672-13-79, e-mail: info@ssslgd.pl. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.   ZAŁĄCZNIKI - Ogłoszenie o naborze nr 3/2019 - Załącznik nr 1 do naboru nr 3/2019 - Wzór wniosku o dofinasowanie - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie - Biznesplan - Instrukcja wypełniania biznesplanu - Tabele pomocnicze do biznesplanu - Lokalne Kryteria Wyboru Operacji   14.01.2019 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2019   Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 w zakresie Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.   Cel ogólny: 3 Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej Cel szczegółowy: 3.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców Przedsięwzięcie: 3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw, rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy z zakresu WYDARZEŃ PROMUJĄCYCH I ROZWIJAJĄCYCH RYNKI ZBYTU LOKALNYCH PRODUKTÓW I USŁUG  I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków   Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 28.01.2019 r. do dnia 11.02.2019 r. Wnioski wraz z załącznikami ( 2 egzemplarze) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Złożone wnioski zostają potwierdzone na jego kopiach. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. II.Formy wsparcia. a) Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. W przypadku rozwoju istniejących działalności gospodarczych wysokość wsparcia wynosi 60 000,00 zł na każde tworzone nowe miejsce pracy – (poziom dofinansowania 70%). Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, a osoba dla której zostanie utworzone to miejsce pracy zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę (pełny ZUS). Wysokość dofinansowania w przeliczeniu na jedno utworzone miejsce pracy nie może przekroczyć kwoty 60 000,00 zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji – 70% kosztów kwalifikowanych.
 1. Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Wsparcie udzielane jest w formie premii. Wysokość premii na jedna operację wynosi: 60 000,00 zł, która wypłacana będzie w formie płatności ryczałtowej, przy czym minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000 zł. Pomoc ma charakter pomocy de minimis. III. Zakres tematyczny operacji
CEL OGÓLNY CEL SZCZEGÓŁOWY PRZEDSIĘWZIĘCIE RODZAJ OPERACJI
3. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej 3.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców 3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw, rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy wydarzenia promujące i rozwijające rynki zbytu lokalnych produktów i usług
 IV. Warunki udzielenia wsparcia Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:
 1. zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 2. są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków
– na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR. 3.są zgodne z LSR 2014-2020; 4.spełniają warunki określone dla danego podmiotu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 –   V.Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Kryteria wyboru operacji stanowią odrębny załącznik do ogłoszenia o naborze i są dostępne na stronie internetowej www.ssslgd.pl. Uzyskanie minimum 40% punktów możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów.   VI.Informacja o wymaganych dokumentach Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia)oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplan. Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście. VII. Limit środków  
Rodzaj operacji Limit środków [zł]
wydarzenia promujące i rozwijające rynki zbytu lokalnych produktów i usług 140 000,00
 VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania www.ssslgd.pl, oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl. Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 9.00 - 15.00 tel.: 23 672-13-79, email: info@ssslgd.pl. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca. Załączniki: - Ogłoszenie o naborze nr 4/2019 - Załącznik nr 1 do naboru nr 4/2019 - Lokalne Kryteria Wyboru Operacji OSOBY PODEJMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: - Wzór wniosku o dofinasowanie - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie - Biznesplan - Instrukcja wypełniania biznesplanu - Tabele pomocnicze do biznesplanu OSOBY ROZWIJAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODACZĄ: - Wzór wniosku o dofinasowanie - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie - Biznesplan - Instrukcja wypełniania biznesplanu - Tabele pomocnicze do biznesplanu - Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiebiorstwa   14.01.2019     OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2019 Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 Cel ogólny 1. LSR Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju obszaru i poprawy warunków życia Cel szczegółowy 1.1 Rozwój zróżnicowanych form turystyki poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego potencjału Przedsięwzięcie 1.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej w tym gastronomicznej i noclegowej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki. z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych     I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków   Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 28.01.2019 r. do dnia 11.02.2019 r. Wnioski wraz z załącznikami ( 2 egzemplarze) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Złożone wnioski zostają potwierdzone na jego kopiach. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.    II. Formy wsparcia. Forma i intensywność wsparcia: Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości 50 000,00 zł Intensywność wsparcia wynosi nie więcej niż:
 • do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lecz nie więcej niż 50 000,00 zł
 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów, lecz nie więcej niż 50 000,00 zł
Pomoc ma charakter pomocy de minimis. III. Zakres tematyczny operacji
CEL OGÓLNY CEL SZCZEGÓŁOWY PRZEDSIĘWZIĘCIE RODZAJ OPERACJI
Cel ogólny 1. LSR Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju obszaru i poprawy warunków życia Cel szczegółowy 1.1 Rozwój zróżnicowanych form turystyki poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego potencjału Przedsięwzięcie 1.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej w tym gastronomicznej i noclegowej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki.   Liczba szkoleń z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych w kontekście rozwoju turystki
    IV. Warunki udzielenia wsparcia Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:
 1. zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 2. są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków
– na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR. Wyboru operacji dokonuje Rada. Weryfikacja wstępna wniosku i ocena zgodności operacji z LSR i Programem dokonywana jest przez biuro LGD. 3. są zgodne z LSR;    V.Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Kryteria wyboru operacji stanowią odrębny załącznik do ogłoszenia o naborze i są dostępne na stronie internetowej www.ssslgd.pl. Uzyskanie minimum 40% punktów możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów.    VI. Informacja o wymaganych dokumentach Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia)oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplan. Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście. VII. Limit środków  
Rodzaj operacji Limit środków [zł]
wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych Liczba szkoleń z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych w kontekście rozwoju turystki 50 000,00
   VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania www.ssslgd.pl, oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl. Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 8.00 - 16.00 tel.: 23 672-13-79, fax.: 23 672-13-82, email: info@ssslgd.pl. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.   Załączniki : - Ogłoszenie o naborze 5/2019 - Załącznik nr 1 do naboru 5/2019 - Wzór wniosku o przyznanie pomocy - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - Lokalne Kryteria Wyboru Operacji 14.01.2019 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2019   Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 w zakresie Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.   Cel ogólny: 3 Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej Cel szczegółowy: 3.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców Przedsięwzięcie: 3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw, rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy z zakresu PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
 1. Termin, miejsce i tryb składania wniosków
  Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 28.01.2019 r. do dnia 11.02.2019 r. Wnioski wraz z załącznikami ( 2 egzemplarze) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Złożone wnioski zostają potwierdzone na jego kopiach. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. I. Formy wsparcia. Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wsparcie udzielane jest w formie premii. Wysokość premii na jedna operację wynosi: 60 000,00 zł, która wypłacana będzie w formie płatności ryczałtowej, przy czym minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000 zł. Pomoc ma charakter pomocy de minimis. II. Zakres tematyczny operacji
CEL OGÓLNY CEL SZCZEGÓŁOWY PRZEDSIĘWZIĘCIE RODZAJ OPERACJI
3. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej 3.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców 3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw, rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy Podejmowanie działalności gospodarczej
   III. Warunki udzielenia wsparcia Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które: 1)zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 2)są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków – na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR. 3)są zgodne z LSR 2014-2020; 4)spełniają warunki określone dla danego podmiotu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 . IV. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Kryteria wyboru operacji stanowią odrębny załącznik do ogłoszenia o naborze i są dostępne na stronie internetowej www.ssslgd.pl. Uzyskanie minimum 40% punktów możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów. V. Informacja o wymaganych dokumentach Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia)oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplan. Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście. VII.Limit środków  
Rodzaj operacji Limit środków [zł]
Podejmowanie działalności gospodarczej 1 020 000,00
  VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania www.ssslgd.pl, oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl. Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 9.00 - 15.00 tel.: 23 672-13-79, email: info@ssslgd.pl. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.   ZAŁĄCZNIKI: - Ogłoszenie o naborze nr 6/2019 - Załącznik nr 1 do naboru nr 6/2019 - Wzór wniosku o dofinasowanie - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie - Biznesplan - Instrukcja wypełniania biznesplanu - Tabele pomocnicze do biznesplanu - Lokalne Kryteria Wyboru Operacji   14.01.2019   OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2019 Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 w zakresie Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.     Cel ogólny: 3. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej   Cel szczegółowy: 3.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców Przedsięwzięcie: 3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw , rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy   UTWORZENIE MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków   Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 28.01.2019 r. do dnia 11.02.2019 r. Wnioski wraz z załącznikami ( 2 egzemplarze) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Złożone wnioski zostają potwierdzone na jego kopiach. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. II.Formy wsparcia. Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. W przypadku rozwoju istniejących działalności gospodarczych wysokość wsparcia wynosi 60 000,00 zł na każde tworzone nowe miejsce pracy – łącznie nie więcej niż 300 000,00 zł (poziom dofinansowania 70%). Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, a osoba dla której zostanie utworzone to miejsce pracy zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę (pełny ZUS). Wysokość dofinansowania w przeliczeniu na jedno utworzone miejsce pracy nie może przekroczyć kwoty 60 000,00 zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji – 70% kosztów kwalifikowanych. Pomoc ma charakter pomocy de minimis. III. Zakres tematyczny operacji
CEL OGÓLNY CEL SZCZEGÓŁOWY PRZEDSIĘWZIĘCIE RODZAJ OPERACJI
3. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej   3.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców 3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw, rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy Utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach  
    IV. Warunki udzielenia wsparcia Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:
 1. zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 2. są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków
– na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR 2014-2020 3. są zgodne z LSR 2014-2020; 4. spełniają warunki określone dla danego podmiotu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Kryteria wyboru operacji stanowią odrębny załącznik do ogłoszenia o naborze i są dostępne na stronie internetowej www.ssslgd.pl. Uzyskanie minimum 40% punktów możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów. VI. Informacja o wymaganych dokumentach Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia)oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplan. Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście. VII.Limit środków  
Rodzaj operacji Limit środków [zł]
Utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach 540 000,00
     VIII.Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania www.ssslgd.pl, oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl. Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 9.00 - 15.00 tel.: 23 672-13-79, email: info@ssslgd.pl. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.   ZAŁĄCZNIKI - Ogłoszenie o naborze nr 7/2019 - Załącznik nr 1 do naboru nr 7/2019 - Wzór wniosku o dofinasowanie - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie - Biznesplan - Instrukcja wypełniania biznesplanu - Tabele pomocnicze do biznesplanu - Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiebiorstwa - Lokalne Kryteria Wyboru Operacji  

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej