Lidzbark.pl
Uwaga przetarg! Atrakcyjne działki nad jeziorem na ul. Batorego i Jagiellończyka w Lidzbarku!

Uwaga przetarg! Atrakcyjne działki nad jeziorem na ul. Batorego i Jagiellończyka w Lidzbarku!

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 782) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz.1490)

 

BURMISTRZ  LIDZBARKA o  g  ł  a  s  z  a II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Lidzbark, położonych w Lidzbarku przy ulicy Stefana Batorego i Kazimierza Jagiellończyka, na nowo powstającym osiedlu budownictwa jednorodzinnego (teren uzbrojony w sieć wodociągową i kanalizacyjną) ok. 50m od drogi wojewódzkiej nr 544 Lidzbark-Brodnica, w bliskim sąsiedztwie lasu i jeziora, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr EL1D/00016091/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obręb 1 mapa 2 jako działki nr nr:
  • 3/2 o pow.  1445 m2   -  cena wywoławcza - 53.000,00 zł ,   wadium  -  5.300,- zł,
  • 3/3 o pow.  1457 m2   -  cena wywoławcza - 54.000,00 zł ,   wadium  -  5.400,-zł,
  • 3/4 o pow.  1227m2    -  cena wywoławcza -  45.000,00 zł ,  wadium  -  4.500,- zł,
  • 3/5 o pow.  1232m2    -  cena wywoławcza -  45.000,00 zł ,  wadium   -  4.500,- zł,
  • 3/16 o pow.  1225m2    -  cena wywoławcza  -  45.000,00 zł ,  wadium  -  4.500,- zł,
Nieruchomości nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie są obciążone żadnymi prawami. Do ceny netto uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (wg stawki obowiązującej w dniu zbycia). Przetarg odbędzie się w dniu 03 listopada 2015r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ul. Sądowej 21, sala nr 10. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału oraz wpłata wadium na poszczególną działkę najpóźniej do dnia  27 października 2015r. przelewem na rachunek Gminy Lidzbark nr 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042  w BS w Działdowie z/s w  Lidzbarku (za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na konto urzędu) oraz okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości a w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej podlegających rejestracji – a k t u a l n e g o wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw i dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Kwota wadium wniesiona przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem lub w kasie urzędu. Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości po doliczeniu obowiązującego podatku VAT w wysokości 23% płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości. Na sprzedaż działki nr 3/16 przeprowadzonych zostało wcześniej osiem przetargów ustnych nieograniczonych, w dniach: 15.12.2008r, 22.04.2009r, 15.10.2009r, 10.08.2010r,  20.10.2010r, 28.06.2012r, 20.09.2012r., 06.07.2015r. zaś na działki nr nr 3/2 - 3/5 pięć przetargów ustnych nieograniczonych w dniach: 10.08.2010r, 20.10.2010r, 28.06.2012r. 20.09.2012r. i 06.07.2015r., które zakończyły się wynikiem negatywnym Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel.(23) 6961502 lub 6961505 wew. 136, oraz na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl  i  www.bip.umig.lidzbark.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych  powodów. BURMISTRZ  LIDZBARKA Maciej Sitarek Załączniki
Załacznik Nr 2 - Oświadczenie uczestnika przetargu (14.7kB)
Załacznik Nr 1 -Zgłoszenie udziału w przetargu (14.8kB)
Batorego Jagiellonczyka mapa do przetargu z powierzchniami 2015 (394.1kB)
WARUNKI II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO (na 03.11.2015) (24.6kB)
Batorego Jagiellonczyka 2015 zdjecie lotnicze (5.2MB)

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej