Lidzbark.pl
V Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku

V Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku

 W dniu 19 czerwca 2024 r., o godz. 14.00 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku, ul. Sądowa 23, I piętro (wejście od strony Galerii „Nowa Przestrzeń”)


Porządek obrad:
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
5.Informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza.
6.Raport o stanie Gminy Lidzbark za 2023 rok:
a)przedstawienie,
b)debata,
c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu za 2023 rok:
a)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok,
b)przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
c)dyskusja,
d)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 roku.
8.Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka z tytułu wykonania budżetu za rok 2023:
a)odczytanie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka za rok 2023 r. z tytułu wykonania budżetu,
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej,
c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2023 rok.
9.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2024-2038,
b)uchwalenie zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2024 rok,
c)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ulicy Jaworowej w Lidzbarku,
d)określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Lidzbarka.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Lidzbarku
( - ) Agnieszka Kalisz

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej