Lidzbark.pl
Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Lidzbarskiego

Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Lidzbarskiego

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Lidzbarskiego

W latach 2009-2010 Gmina Lidzbark będzie realizowała projekt pt. „Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Lidzbarskiego” współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2 – Turystyka, działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 1 700 621,51 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 445 528,28 zł. oraz wkład własny Gminy Lidzbark w wysokości 255 093,23 zł.

23 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu „Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Lidzbarskiego”.

Znaczenie Turystyki dla Gminy Lidzbark

Gmina Lidzbark charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi. Stanowi wymarzone miejsce wypoczynku i rekreacji dla miłośników wędkarstwa, kajakarstwa, grzybobrania, wycieczek pieszych, rowerowych a także konnych. Gmina Lidzbark spełnia warunki dla rozwoju turystyki i agroturystyki. Posiada ciekawe tereny, które przyciągają swoimi widokami.

Na terenie gminy zlokalizowane są ośrodki wczasowe na około 1 250 miejsc. Charakterystyczną cechą omawianego regionu jest różnorodność cech środowiska przyrodniczego, co uwidacznia się w bogactwie flory i fauny oraz w zróżnicowaniu krajobrazu. Ważnym elementem przyrodniczym regionu są jeziora. Miasto Lidzbark położone jest na szlaku kajakowym rzeką Wel oraz na „Grunwaldzkim” szlaku historycznym. Ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe i ekologiczne na obszarze gminy usytuowane są dwa parki krajobrazowe: Welski Park Krajobrazowy i Górznieńsko – Lidzbarski Park Krajobrazowy, które swym zasięgiem obejmują część gminy Lidzbark.

Z uwagi na położenie Miasta i Gminy Lidzbark na obszarze dwóch Parków Krajobrazowych, na których terenie znajduje się wiele szlaków turystycznych, Lidzbark pełni funkcje obsługi ruchu turystycznego w subregionie.

Korzystne i malownicze położenie gminy przyczynia się do faktu, że w granicach administracyjnych Lidzbarka przebiega wiele szlaków turystycznych: rowerowych, wodnych i pieszych. Do najbardziej znanych szlaków należą dwa szlaki grunwaldzkie o długości 50 km i 60 km. Na obszarze parków, w poszczególnych Nadleśnictwach wyznaczone zostały również dydaktyczne ścieżki przyrodnicze. Na terenie miasta do najbardziej ciekawych pod względem rekreacyjnym terenów należy Park Miejski rozciągający się wzdłuż południowej linii brzegowej Jeziora Lidzbarskiego. W strefie przybrzeżnej zlokalizowane są główne obiekty sportowo-rekreacyjne i zabytkowe. W parku znajduje się początek pieszej ścieżki dydaktycznej pn. „Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna nad Jeziorem Lidzbarskim”. Poza zaprezentowaną powyżej ścieżką przyrodniczą obszar gminy, a tym samym parków krajobrazowych można również przemierzać takimi szlakami jak: „Dolina rzeki Wel”, „Lasami do Piaseczna”, „Do Piekiełka”.

Dodatkowym atutem rekreacyjnym Miasta i Gminy Lidzbark jest dobrze rozwinięta oferta obiektów sportowo-rekreacyjnych, na których odbywają się imprezy o randze regionalnej,

Na terenie miasta zlokalizowana jest również plaża miejska, niestety nie odpowiada ona potrzebom turystów i wymaga nowego zagospodarowania.

Największą atrakcją Lidzbarka, poza otaczającymi go obszarami leśnymi jest Jezioro Lidzbarskie - naturalny zbiornik o czystych wodach, panuje tu cisza i spokój, cechy te składają się na wysoką atrakcyjność turystyczną obszaru. Niestety potencjał obszaru jest niewykorzystany: brak jest odpowiedniej infrastruktury turystycznej, a istniejące obiekty na plaży miejskiej są wysoce wyeksploatowane. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lidzbark wskazuje teren przy Jeziorze jako obszar kryzysowy wymagający rewitalizacji.

Lidzbark, pomimo doskonałych walorów naturalnych nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału turystycznego. Jednym z największych walorów miasta i gminy jest Jezioro Lidzbarskie. Niestety istniejąca infrastruktura jest wyeksploatowana i niewystarczająca wobec zwiększającej się liczby turystów, co stanowi przeszkodę w pełnym wykorzystaniu walorów turystycznych miasta. Dla podniesieniu znaczenia Lidzbarka jako ośrodka turystycznego bardzo ważna jest okoliczna infrastruktura (ścieżki rowerowe, dydaktyczne, trasy spływów kajakowych), dzięki której wzmocnione zostanie oddziaływanie projektu planowanego do realizacji na terenie Lidzbarka.

Zaniedbany teren wokół Jeziora, a także brak odpowiedniej infrastruktury dla turystyki rowerowej sprawiają, że Lidzbark nie jest atrakcyjny w oczach turystów i mieszkańców. Skutkuje to niewielkim w stosunku do możliwości miasta ruchem turystycznym, a także ograniczenie możliwości rozwoju usług związanych z obsługą ruchu turystycznego oraz wzrostem przestępczości – brak miejsc do spędzania wolnego czasu sprzyja chuligaństwu i powstawaniu patologii wśród młodzieży.

Projekt ten jest ważnym elementem promocji rozwoju gospodarczego i społecznego Gminy Lidzbark oraz wpływa na poprawę środowiska naturalnego.

Zgodność ze strategiami

Projekt jest zgodny z następującymi dokumentami strategicznymi o zasięgu lokalnym i regionalnym:

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lidzbark w zakresie oczekiwanych wskaźników osiągnięć: Kultura i turystyka oraz zwiększenie ilości obiektów sportowo-rekreacyjnych

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Lidzbark w zakresie punktów:

• Wzrost atrakcyjności i  konkurencyjności ekonomicznej miasta i  gminy w regionie poprzez harmonijny rozwój z zachowaniem ładu przestrzennego uwzględniającego potrzeby mieszkańców i ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych środowiska naturalnego.

• Poprawa warunków życia mieszkańców miasta i gminy poprzez czyste środowisko i dobry stan infrastruktury technicznej i społecznej warunkujący bezpieczeństwo i korzystne warunki rozwoju dla mieszkańców i wypoczynku dla turystów

• Restrukturyzacja funkcjonowania sektora turystycznego miasta i gminy poprzez skuteczne zarządzanie zasobami w zakresie turystyki rozwiniętą infrastrukturę turystyczną kreującą nowe szanse dla rozwoju Miasta i Gminy Lidzbark.

• Zapewnienie oryginalnej i atrakcyjnej oferty turystycznej w oparciu o wytworzony własny, lokalny produkt turystyczny

• Poprawa ładu przestrzennego w  aspektach: ekologicznym, społecznych warunków życia, ekonomicznym, funkcjonalno-organizacyjnym i estetycznym.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 w zakresie następujących celów:

• Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski

• Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,

• Wyrównywanie szans rozwojowych.

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 w zakresie następujących priorytetów i celów operacyjnych:

• Konkurencyjna gospodarka -wzrost potencjału turystycznego

• Otwarte społeczeństwo: Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego sprzyjającego integracji oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz wzrost atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie następujących osi priorytetowych:

• Turystyka

• Infrastruktura społeczna

Projekt jest zgodny z horyzontalnymi politykami Unii Europejskiej, w tym w szczególności z politykami w zakresie: równości mężczyzn i kobiet, osób niepełnosprawnych oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji, zamówień publicznych, środowiska oraz społeczeństwa informacyjnego.

Cele projektu

Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lidzbark: stanowi jedno z dwóch działań projektu 1.1 Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Lidzbarskiego wraz z modernizacją plaży miejskiej. Realizuje następujące cele LPR-u:

Cel 1. Wzrost atrakcyjności turystycznej Lidzbarka

Cel 3. Tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz poprawa estetyki

Cel 4. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej

Cel 5. Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji mieszkańców

Planowane prace inwestycyjne

Stanica wodna

Obiekt zlokalizowany będzie przy nabrzeżu plaży miejskiej, na południe od pomostów kąpielowych. Podzielony jest na dwie części posiadające oddzielne wejścia. Część północno – wschodnia przeznaczona jest dla kajakarskiego klubu sportowego, część południowo – wschodnia przeznaczona jest dla WOPR-u. Główną funkcją obiektu będzie magazynowanie i przechowywanie sprzętu pływającego. Pomieszczenia magazynowe wyposażone będą w kanał wodny do spławiania sprzętu wodnego, natomiast na zewnątrz obiektu (od strony jeziora) zlokalizowane będą pomosty służące do cumowania łodzi. Obiekt stanicy swoim wyglądem nawiązuje do kształtu łodzi odwróconej do góry dnem.

Przed rozpoczęciem budowy stanicy rozebrany zostanie jeden z dwóch istniejących hangarów magazynowych, drugi hangar po wybudowaniu stanicy.

Pomost kąpielowy – molo wraz ze zjeżdżalnią wodną

Obiekt zlokalizowany będzie przy nabrzeżu plaży miejskiej na miejscu istniejącego pomostu kąpielowego. Pomost składać się będzie z trzech zamkniętych basenów kąpielowych. Dwa z nich w płytszej części pomostu przeznaczone będą dla dzieci i młodzieży, z czego jeden z nich będzie basenem oddzielonym od pozostałych przeznaczonym dla osób korzystających ze zjeżdżalni wodnej. Basen średni, przeznaczony dla osób dobrze pływających, o głębokości do 2,5m będzie miał wymiary 17,7 x 50,1 m, co daje możliwość przeprowadzenia na nim zawodów pływackich. Najdalej wysunięty w głąb jeziora będzie basen półotwarty, jednostronnie ograniczony bojami i przeznaczony głównie dla osób korzystających z wieży do skoków. W głębi południowo – zachodniego skrzydła pomostu znajdować się będzie dwupoziomowa wieża do skoków. Niższy poziom wznosi się na wysokość 2,25m nad poziomem lustra wody, natomiast wyższy poziom skoczni na wysokości 3,96m nad poziomem lustra wody. Z kolei w głębi północno – wschodniego skrzydła znajdować się będzie zadaszona wiata przeznaczona dla wędkarzy oraz osób pragnących odpocząć niezależnie od kaprysów pogody. Przy pomoście zamontowana zostanie zjeżdżalnia wodna, będzie to jedyny tego typu obiekt w subregionie.

Przyjęte rozwiązania gwarantują efektywne użytkowanie pomostu przez osoby w różnym wieku oraz o różnym stopniu umiejętności pływackich, a także umożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników.

Dzięki realizacji projektu zmodernizowana zostanie plaża miejska w Lidzbarku. W wyniku przeprowadzonych prac zostanie wybudowana nowa stanica, powstanie nowy pomost oraz zamontowana będzie zjeżdżalnia wodna. Po modernizacji będzie to jedna z największych atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark.

_ Gmina Lidzbark ul. Sądowa 21 13 – 230 Lidzbark tel. /023/ 696 15 05 fax /023/ 696 21 07 umig@lidzbark.pl [av_gallery ids='4517,4518,4519,4520,4521,4522,4523,4524,4525,4526,4527,4528,4529,4530,4531,4532,4533,4534,4535,4536,4537,4538,4539,4540,4541,4542,4543' style='thumbnails' preview_size='portfolio' crop_big_preview_thumbnail='avia-gallery-big-crop-thumb' thumb_size='portfolio' columns='5' imagelink='lightbox' lazyload='avia_lazyload' av_uid='av-2nrvur']

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej