Lidzbark.pl
Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad jeziorem Lidzbarskiem wraz z budową systemu monitoringu

Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad jeziorem Lidzbarskiem wraz z budową systemu monitoringu

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy „Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad jeziorem Lidzbarskim wraz z budową systemu monitoringu” Nad Jeziorem Lidzbarskim Gmina Lidzbark zakończyła realizację projektu pt. „Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad jeziorem Lidzbarskim wraz z budową systemu monitoringu” dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.2 Rewitalizacja miast. Całkowita wartość projektu wynosi 619.122,47 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 433.385,73 zł. oraz wkład własny Gminy Lidzbark w wysokości 185.736,74 zł. Zakończono prace związane z budową ścieżki pieszej, drogi dojazdowej, instalacji elektrycznej oraz z budową systemu monitoringu. Prace inwestycyjne W ramach zagospodarowania terenu pustych przestrzeni nad jeziorem Lidzbarskim została przebudowana istniejąca droga dojazdowa, na odcinku 326 metrów, wraz z utwardzeniem terenu placu manewrowego przy budynku MOSIR-u. Wyznaczono miejsca postojowe dla samochodów osobowych - parking, przebudowano ciąg pieszy na odcinku 757m, przystosowano schody dla osób niepełnosprawnych, przebudowano oświetlenie oraz zainstalowano monitoring. W ciągu pieszym zbudowano drewnianą kładkę dla pieszych z pomostem o wym.4,0 x 3,0 m, zlokalizowana ona jest wzdłuż ciągu pieszego w km 0+410 na  wysokości działki nr 13, nad istniejącym rowem melioracyjnym. Głównymi użytkownikami tej infrastruktury są spacerowicze korzystający z wypoczynku oraz turyści podziwiający przepiękny teren  nad Jeziorem Lidzbarskim. Wynikiem prac związanych z przebudową  „Zagospodarowania pustych przestrzeni nad  jeziorem Lidzbarskim wraz z budową systemu monitoringu”  jest poprawa warunków  bezpieczeństwa  ruchu pieszego. Konsekwencją robót nie będzie zwiększenie natężenia  ruchu w tym obszarze, co wiązałoby się ze wzrostem odczuwanych dziś przez mieszkańców oddziaływań na otoczenie, poprawi się jednak bezpieczeństwo ruchu  pojazdów i jego płynność. Nowa nawierzchnia znacznie zmniejszy hałas związany z toczeniem się kół pojazdów mechanicznych po aktualnie nierównej i zdeformowanej jezdni gruntowej W związku z poprawą równości nawierzchni przebudowanej drogi oraz z uporządkowaniem ścieków deszczowych - oddziaływanie na środowisko przebudowanej drogi będzie znacznie mniej odczuwalne. Przebudowa drogi jest stosunkowo niewielką inwestycją jedynie o oddziaływaniach ograniczonych do najbliższego otoczenia. W wyniku przeprowadzonych prac została przebudowana droga, powstał ciąg pieszy, a tereny te zostały oświetlone i objęte monitoringiem co poprawia nie tylko estetykę tego obszaru, ale w znaczny sposób wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Projekt ten jest ważnym elementem promocji rozwoju gospodarczego i społecznego Gminy Lidzbark oraz wpływa na poprawę środowiska naturalnego. W wyniku realizacji tej inwestycji został zrewitalizowany jeden obszar, o powierzchni 0,32 ha. Wdrożono jeden system monitoringu, wyremontowano miejsca parkingowe. Powierzchnia użytkowa rewitalizowanego obiektu wynosi 3224,50 m2, ponadto zostaną utworzone dwa miejsca pracy,.   Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013   Gmina Lidzbark
  1. Sądowa 21
13 – 230 Lidzbark tel. /023/ 696 15 05 fax /023/ 696 21 07 umig@lidzbark.pl   Unia Europejska współfinansuje projekt realizowany przez Gminę Lidzbark „Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z budową systemu monitoringu” W latach 2009-2010 Gmina Lidzbark realizuje projekt pt. „Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z budową systemu monitoringu” współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.2 Rewitalizacja miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 957.922,93 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 670.546,05 zł. oraz wkład własny Gminy Lidzbark w wysokości 287.376,88 zł. 30 grudnia 2009r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu „Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z budową systemu monitoringu”. W chwili obecnej trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, na wyłonienie wykonawcy. Zgodność ze strategiami Projekt jest zgodny z następującymi dokumentami strategicznymi: Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Lidzbark, Strategią Rozwoju Gminy i Miasta Lidzbark, Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Lidzbark, Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013, Strategią Rozwoju Społeczno Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Projekt jest zgodny także z horyzontalnymi politykami Unii Europejskiej, w tym w szczególności z politykami w zakresie: równości mężczyzn i kobiet, osób niepełnosprawnych oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji, zamówień publicznych, środowiska oraz społeczeństwa informacyjnego.   Planowane prace inwestycyjne Stan istniejący terenu pustych przestrzeni nad jeziorem Lidzbarskim objętym opracowaniem  technicznym to teren (dziewiczy) biegnący wzdłuż linii brzegowej jeziora, porośnięty  różnymi chwastami, trawą, teren lekko podmokły utrudniający spacery, spotkania oraz  aktywny wypoczynek. Istniejący teren przeznaczony pod budowę ciągu pieszego łączy istniejącą promenadę wokół małego jeziorka  z realizowanych w ramach RPO WiM projektem „Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Lidzbarskiego” i jest wzbogacającym elementem całego założenia. W ramach zagospodarowania terenu pustych przestrzeni nad jeziorem Lidzbarskim zostanie przebudowana istniejąca droga dojazdowa, na odcinku 326 metrów, wraz z utwardzeniem terenu placu manewrowego przy budynku MOSIR-u (z kostki betonowej typu starobruk o grubości 8 cm). Ślepo zakończony układy jezdny oraz fakt, że w dalszej części droga ta zmienia się w ścieżkę dla pieszych wymusza konieczność budowy placu manewrowego. Wyznaczone zostaną miejsca postojowe dla samochodów osobowych - parking, przebudowany będzie: ciąg pieszy z kostki typu starobruk na odcinku 757m, schody które zostaną przystosowane również dla osób niepełnosprawnych, a wykonane będą  z kostki betonowej typu „Piaza” oraz „Polisada”, przebudowane zostanie oświetlenie oraz zainstalowany będzie monitoring,  zbudowana będzie w ciągu pieszym także kładka dla pieszych z pomostem o wym.4,0 x 3,0 m. Zlokalizowany on jest wzdłuż projektowanego ciągu pieszego w km 0+410 na  wysokości działki nr 13. Ma on wymiary 4,0x3,0 mi usytuowany zostanie nad istniejącym rowem melioracyjnym. Górna część pomostu ma kształt łukowy. Konstrukcja pomostu oraz  nawierzchnia  są  wykonane  z  impregnowanego drewna. Głównymi użytkownikami  pomostu będą spacerowicze korzystający z wypoczynku i turyści podziwiający przepiękny teren  wokół jeziora lidzbarskiego. Wynikiem prac związanych z przebudową  „Zagospodarowania pustych przestrzeni nad  jeziorem Lidzbarskim wraz z budową systemu monitoringu   będzie poprawa warunków  bezpieczeństwa  ruchu pieszego. Konsekwencją robót nie będzie zwiększenie natężenia  ruchu w tym obszarze, co wiązałoby się ze wzrostem odczuwanych dziś przez mieszkańców  oddziaływań na otoczenie. Nowa nawierzchnia znacznie zmniejszy oddziaływanie hałasowe związane z toczeniem się  kół pojazdów mechanicznych po aktualnie nierównej i zdeformowanej jezdni gruntowej Należy założyć, że w związku z poprawą równości nawierzchni przebudowanej drogi oraz  uporządkowanie ścieków deszczowych - oddziaływanie na środowisko przebudowanej drogi  będą znacznie mniej odczuwalne. Zamierzona przebudowa drogi będzie stosunkowo niewielką inwestycją jedynie o  oddziaływaniach ograniczonych do najbliższego otoczenia. Przebudowa nie zmieni  wielkości  ani struktury ruchu na omawianym odcinku drogi, poprawi jednak bezpieczeństwo ruchu  pojazdów i jego płynność. Dzięki realizacji projektu zagospodarowane zostaną puste przestrzenie nad jeziorem Lidzbarskim. W wyniku przeprowadzonych prac zostanie przebudowana droga, powstanie ciąg pieszy, a tereny te będą oświetlone i objęte monitoringiem co poprawi nie tylko estetykę tego obszaru, ale w znaczny wpłynie sposób poprawę bezpieczeństwo. Projekt ten jest ważnym elementem promocji rozwoju gospodarczego i społecznego Gminy Lidzbark oraz wpływa na poprawę środowiska naturalnego. Gmina Lidzbark
  1. Sądowa 21
13 – 230 Lidzbark tel. /023/ 696 15 05 fax /023/ 696 21 07 umig@lidzbark.pl

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej